Vipassana

No approach is more potent to awaken than Vipassana meditation.
The strength lies in the simplicity and directness.
Melting with the breath to merge with universal consciousness.
Witnessing consciousness becomes one with the essence of life.

Here we meet life as it is,
without intervention of ‘I’ and ‘mine’
in relaxed awareness.
Now that the natural state awakens,
love awakens.
That is the perfume of Being.

Er is geen benadering potenter om te ontwaken dan Vipassana meditatie.
De kracht ligt in de eenvoud en directheid.
Versmelten met de ademhaling zodat je samenvalt met het universele bewustzijn.
Getuige-bewustzijn verenigt zich met de essentie van het leven.

Hier ontmoeten we het leven zoals het is,
zonder tussenkomst van ‘ik’ en ‘mijn’
in ontspannen gewaarzijn.
Nu de natuurlijke staat ontwaakt,
wordt liefde wakker.
Dat is het parfum van Zijn.

Vipassana Agenda Vipassana Agenda

The Vipassana days and retreats serve to keep entering silence and recognise this as our true nature. De Vipassana dagen en retraites zijn er om de stilte te betreden en te herkennen als onze ware natuur.

Read more Lees meer

Tantric Vipassana Tantrische Vipassana

You are not separate from life, you are life. Making love to the breath you merge with existence. Je staat niet los van het leven, maar je bent het leven. Je bedrijft de liefde met de adem en het bestaan versmelt met jou.

Read more Lees meer

Meditation Meditatie

“God is the breath of all breath.” - Kabir “God is de adem van alle adem.” - Kabir

Read more Lees meer

The Gayatri mantra De Gayatri mantra

The Gayatri mantra is a katalysor for enlightenment. It affects all realms of experience. It makes the body lighter. The mind expands and dissolves. Dark and moody feelings disappear. Above all it shows our true nature: the Absolute. 'This light I am.' De Gayatri mantra is een katalysator voor verlichting. Het heeft effect op alle lagen van ervaring. Het maakt het lichaam lichter. De mind wordt ruimer en lost op. Zware en sombere gevoelens verdwijnen. Bovenal toont het onze ware aard: het Absolute. ‘Dit licht ben ik.’

The Gayatri mantra De Gayatri mantra

Instruction Instructie

Vipassana is a deep relaxation and an awake natural awareness. Vipassana is een diepe ontspanning en een wakker en natuurlijk gewaarzijn.

Read more Lees meer

Vipassana and Mindfulness Vipassana en Mindfulness

Mindfulness has become a popular and well-known method for increasing awareness. Mindfulness has its root in Vipassana; it is derived from it. Mindfulness is in het laatste decennium vooral bekend en in sommige kringen zelfs populair geworden. Mindfulness vindt haar oorsprong in Vipassana. Het is hiervan afgeleid.

Vipassana and Mindfulness Vipassana en Mindfulness

The new revolution in Vipassana De nieuwe revolutie in Vipassana

“When you can stay rooted in the vital breath, you will become manifest, exactly as you are.” - Nisargadatta Maharaj “Wanneer je in staat bent je te grondvesten in de vitale ademhaling, dan word je manifest, precies zoals je bent” - Nisargadatta Maharaj

Read more Lees meer

Experiences of participants Ervaringen van deelnemers

“Ever deeper entering my self. Until the silence carries me where I could go no further on my own. What was unbearable, intense and compact, thereby getting secluded inside me, is now unfolding itself by breathing. The silence gives me the strength to see what was...” “Steeds dieper bij mezelf naar binnen. Tot de stilte me draagt naar waar ik op eigen kracht niet meer kon komen. Wat ondraaglijk was, intens en compact, en zo in mij afgesloten raakte, gaat zich nu ademend ontvouwen. De stilte geeft me de kracht te zien wat was...”

More experiences Meer ervaringen

For more information about Naropa, see his website: www.naropa.eu.

Meer informatie over Naropa kun je vinden op zijn website: www.naropa.eu.