Revolution Revolutie Revoluce

“When you can stay rooted in the vital breath, you will become manifest, exactly as you are.” “Wanneer je in staat bent je te grondvesten in de vitale ademhaling, dan word je manifest, precies zoals je bent.” „Pokud dokážete zůstat zakořeněni v životodárném dechu, budete se manifestovat, takoví, jací jste.“
- Nisargadatta Maharaj

The new revolution in Vipassana De nieuwe revolutie in Vipassana Nová revoluce ve vipassaně

Buddha’s revolution is the revelation that there is no self. There is nothing substantial.
Consciousness has no center. There is no reference point. Everything is void. This manifested itself when he stopped striving for perfection and liberation.
Even the desire for freedom proved to be a hindrance, an illusion.
This stopping gave relaxation.

Buddha practiced anything available at his time. It did not give him freedom.
This culminated in a force which only flourished when he gave up and relaxed.
Natural surrender happened and extinguished the ego.
Self-awareness dissolved in totality, from which it never was separated.

Boeddha’s revolutie is het inzicht dat er geen zelf bestaat.
Er is niets substantieels. Bewustzijn heeft geen centrum.
Er is geen referentiepunt. Alles is leegte.
Dit openbaarde zich toen het streven naar vervolmaking en bevrijding stopte.
Zelfs het verlangen naar vrijheid bleek een belemmering, een illusie.
Dit stoppen bracht ontspanning.
Prins Siddhartha beoefende om alert te zijn.
Dat bracht een kracht teweeg, die pas tot bloei kwam toen hij ontspande.
De zoektocht viel van hem af...
Als vanzelf kwam overgave tot stand en doofde het ‘ik’, het zelfbewustzijn, uit
en loste op in de totaliteit, waar het nooit van gescheiden was geweest.

Buddhova revoluce spočívá v odhalení toho, že není žádné já. Já nemá žádnou podstatu.
Vědomí nemá střed. Neexistuje bod, k němuž ho lze vztáhnout. Vše je prázdné. To se
manifestovalo, když přestal usilovat o dokonalost a osvobození.
Dokonce i touha po svobodě se ukázala jako překážka, iluze.
Se zastavením přišlo uvolnění.

Buddha praktikoval vše, co bylo v jeho době k dispozici. Nedalo mu to svobodu.
Vyvrcholilo to silou, která rozkvetla, teprve když se vzdal a uvolnil se.
Nastalo přirozené odevzdání se a sfouklo plamen ega.
Vědomí sebe sama se rozpustilo v absolutnu, od nějž nikdy nebylo oddělené.

Witnessing consciousness Getuige-bewustzijn Svědčící vědomí

So Vipassana meditation arose naturally.
Realizing the true nature of ourselves and life,
the inground of existence.

When vipassana came on my way, I was taught to witness all phenomena.
First, the natural breathing, thinking, feelings and sensations.
Everything is monitored by the witnessing consciousness.
You are not the body, the mind, the emotions, but behold all observations.

“The watcher on the Hill”

Years of sitting and daily witnessing, gave a stillness and depth.
The energy changed and took away the identification with all phenomena. Identification broke.
That which is permanent and real came to the foreground.

Zo ontstond Vipassana meditatie. Inzicht in de ware aard van onszelf, de natuur en het leven.
Van de ingrond van het bestaan.
Toen Vipassana op mijn weg kwam, werd mij aangereikt om getuige te zijn van alle verschijnselen.

Allereerst de natuurlijke ademhaling en ook gedachten, gevoelens en zintuiglijke waarnemingen.
Alles wordt gemonitord door het getuige bewustzijn.
Je bent niet het lichaam, het denken, de gevoelens, maar aanschouwt alle waarnemingen.

"The watcher on the hill"

Jaren van dagelijks zitten en getuige zijn, bracht verstilling en verdieping.
De energie veranderde en de verwevenheid met alle verschijnselen nam af.
Identificatie brak.
Dat wat onveranderlijk en altijd tegenwoordig is kwam op de voorgrond.

Vipassanová meditace nastala přirozeně.
Je to realizace pravé podstaty nás a života,
základ existence.

Když mi do života vstoupila vipassana, učili mě pozorovat všechny jevy jako svědek.
Nejprve přirozený dech, myšlení, pocity a počitky.
Vše sleduje vědomí svědka.
Nejste tělem, myslí, emocemi, ale to vše pozorujete.

„Pozorovatel na kopci“

Roky sezení a každodenní praxe svědka přinesly klid a hloubku.
Energie se změnila a odnesla identifikaci se všemi průvodními jevy. Identifikace praskla.
To, co je trvalé a skutečné, se dostalo do popředí.

Coincidence and fusion Samenvallen en versmelting Náhoda a rozpouštění

The witness, however, indicated a quality of detachment and also of not participation. It stands on the side without participating.
There was realized a lack, which indicated that life should be lived and not just viewed.
It led to involvement and participation without identification. Witnessing became ‘warm’.
Spontaneously the witness changed its position and I became one with the breath. Hereby the ‘I’ disappeared.
the last subtle traces of duality dissolved, when the one who sees and what was seen coincided.

Het getuige zijn gaf echter ook een kwaliteit van afzijdigheid en niet-participatie.
Het is aan de kant staan zonder deel te nemen.
Er werd een gemis beseft, dat het leven ook geleefd dient te worden en niet alleen bekeken.
Spontaan veranderde het getuige zijn en versmolt met de ademhaling.
Zo loste het ‘ik’ op.
Dat zorgde voor betrokkenheid en participatie zonder identificatie.
Het getuige zijn en het één zijn vielen in elkaar. De getuige werd ‘warm’...
De laatste schijnbare sporen van dualiteit losten op.
Degene die ziet en dat wat aanschouwd werd vielen samen.

Svědek však naznačoval odstup a také neúčast. Stojí stranou a nezapojuje se.
Přišlo uvědomění nedostatku, které naznačovalo, že život by měl být žit, ne jen sledován.
To vedlo k zapojení se a účasti bez identifikace. Svědek se stal „vřelým“.
Spontánně změnil pozici a „já“ splynulo s dechem. Tak „já“ zmizelo.
Poslední jemné stopy duality zmizely, když se ten, kdo vidí, a to, co bylo viděno, překryly.

Tantric Vipassana Tantrische Vipassana Tantrická vipassana

In witnessing there was still a subtle form of duality.
Now coincided with breathing ‘doing’ the witness disappeared.
Fusion with life took place. Emptiness became manifested.
Thus a Tantric form of Vipassana.
Tantric here has the sense of interdependence.
Interwoveness.
Sensual meditation.
Life, consciousness is so intimate with all forms.

It knows no removal nor identification.
This approach brings love and consciousness together.
People living so (Vipassana as a way of life) move not only in the abstract,
but are connected to the body and all phenomena.
Therefore, people who visit these retreats discover love.
This is not an artificial or do-able love, but the direct manifestation of realization.
The merging of the self with all manifests itself as love.
This way you remain in the center of life without attachment and identification.
You died to your old self and life reveals itself as love, suchness and silence.

In het getuige zijn was toch nog een subtiele vorm van dualiteit geslopen.
Nu met het samenvallen met de ademhaling loste het getuige ‘doen’ op.
Versmelting met het leven vond plaats. De leegte werd manifest.
Zo ontstond een Tantrische vorm van Vipassana.
Tantrisch heeft hier de betekenis van verwevenheid.
Sensuele meditatie. Aards en bovenaards.
Het leven, het bewustzijn is zo intiem met alle vormen.

Het kent geen enkele verwijdering noch vereenzelviging.
Deze benadering brengt liefde en bewustzijn samen.
Mensen die Vipassana leven begeven zich niet alleen in het hogere,
maar zijn verbonden met het lichaam en alle verschijnselen. Het hogere en lagere vallen ook samen.
Daarom komen mensen die de retraites bezoeken in liefde terecht.
Dit is geen gemaakte of doenbare liefde, maar de directe manifestatie van realisatie.
Het versmelten van het zelf met het al manifesteert zich als liefde.
Deze benadering houdt je midden in het leven als betrokkene zonder gehechtheid en identificatie.
Je sterft aan je oude zelf en het leven openbaart zich als liefde, zo-heid en stilte.

Ve vědomí svědka byla stále jemná forma duality.
Nyní, když svědek splynul s děním dechu, zmizel.
Prolnul se s životem. Prázdnota se manifestovala.
Odtud tantrická podoba vipassany.
Tantrický zde značí provázanost.
Protkanost.
Smyslnou meditaci.
Život, s jehož všemi formami je vědomí v takové důvěrnosti.

Nezná odstup ani identifikaci.
Tento přístup přivádí dohromady lásku a vědomí.
Lidé, kteří takto žijí (pro něž je vipassana způsobem života) se nepohybují jen v abstraktní
oblasti, ale jsou ve spojení s tělem a všemi dalšími jevy.
Proto lidé, kteří jezdí na retreaty, objevují lásku.
Není to umělá láska, kterou můžeme „udělat“, ale přímá manifestace realizace.
Splynutí pravého já se vším se manifestuje jako láska.
Takto zůstáváte ve středu života bez připoutaností a identifikace.
Zemřeli jste svému starému já a život se odhaluje jako láska, takovost a ticho.

The Koan De Koan Kóan

It is a great revolution of our human potential.
A small shift from watching to merging.
Spirituality has matured and has become human.
Detached intimacy.
No place for spiritual escapism.
All this is the total embodiment of truth and nothing else.
The absolute and relative are one.
Here the focus is not on relaxation or to exercise in attentiveness.
And certainly not about recharging batteries.
Here your potential is manifest.
Awaken.
This happens all by itself with the simple instruction:

Het is een grote revolutie van ons menselijke potentieel.
Een kleine verschuiving van het aanschouwen naar het samenvallen.
Spiritualiteit is volwassen en menselijk geworden.
Onthechte intimiteit.
Er is geen plaats meer voor spirituele vluchtroutes.
Hier gaat het om de totale belichaming van waarheid.
Manifest te maken wat je potentieel is.
Om te ontwaken.
Het absolute en relatieve is één.
Dit gaat allemaal vanzelf met de eenvoudige instructie:

Je to velká revoluce týkající se našeho lidského potenciálu.
Malý posun od pozorování ke splynutí.
Duchovnost uzrála a stala se lidskou.
Intimita s odstupem.
Není tu místa pro únik do duchovnosti.
To vše je totálním vtělením pravdy a ničím jiným.
Absolutní a relativní splývají.
Cílem tu není uvolňovat se ani cvičit se v pozornosti.
A zcela jistě nejde o dobíjení baterek.
Zde se manifestuje váš potenciál.
Probouzí se.
To vše se děje samo od sebe za jediné instrukce:

“Be one with the natural breathing.” “Wees één met de natuurlijke ademhaling.” „Buďte jedním s přirozeným dechem.“

You disappear, surrender and you manifest as a Buddha,
as awakened consciousness.
By applying this koan in the energetic field of a Living Buddha,
your essential nature will be easily revealed
and all that does not apparently coincide shows itself first before it disappears.
You disappear to rise as a living and abundant presence.

Je (wereld) valt weg, en dan herrijs je als ontwaakt bewustzijn.
Door deze koan toe te passen in het energetisch veld van een levende Boeddha,
word je wezenlijke natuur getoond. Alles wat hier niet mee samenvalt verdwijnt.
Jij verdwijnt om te herrijzen als levend, overvloedig en ondefinieerbaar bewustzijn.

Zmizíte, odevzdáte se a manifestujete se jako Buddha,
Jako probuzené vědomí.
Když tento kóan uplatníte v energetickém poli živého Buddhy,
vaše esenciální podstata se snadno odhalí
a vše, co se s ní neshoduje, se nejprve ukáže a pak to zmizí.
Zmizíte, abyste se objevili jako živá a hojností překypující přítomnost.

naropa1

Rumi: a treasure of God is hidden. Rumi: a treasure of God is hidden (Engels). Rúmí: boží poklad je skryt.

Next article Volgend artikel Další článek