Experiences Ervaringen Zkušenosti

Experiences of participants

Ervaringen van deelnemers

Zkušenosti účastníků

Vipassana as insight
Ever deeper entering my self. Until the silence carries me where I could go no further on my own. What was unbearable, intense and compact, thereby getting secluded inside me, is now unfolding itself by breathing. The silence gives me the strength to see what was. I can relive meticulously, investigate what was overwhelming at the time. All comes to the light, appears in new coherence. Naropa is liberatingly present in it.
Shaking and tearful I become who I had been...
Vipassana als inzicht
Steeds dieper bij mezelf naar binnen. Tot de stilte me draagt naar waar ik op eigen kracht niet meer kon komen. Wat ondraaglijk was, intens en compact, en zo in mij afgesloten raakte, gaat zich nu ademend ontvouwen. De stilte geeft me de kracht te zien wat was. Ik mag minutieus herleven, onderzoeken wat voor mij toen teveel was. Alles komt aan het licht, verschijnt in nieuwe samenhang. Naropa is er bevrijdend in aanwezig.
Bevend en betraand word ik wie ik was gebleven...
Vipassana jako vhled
Vstupuji do sebe čím dál hlouběji. Až mě ticho odnese tam, kde už nemůžu jít sama. To, co bylo nesnesitelné, intenzivní a kompaktní, a proto jsem to v sobě vydělovala, se teď samo rozvíjí působením dechu. Ticho mi dává sílu vidět to, co bylo. Můžu vše do detailu znovu prožít, zkoumat, čeho na mě tehdy bylo příliš. Všechno vychází na světlo, objevuje se v nových souvislostech. Je v tom osvobozujícím způsobem přítomný Naropa.
Třesu se, tečou mi slzy a stávám se znovu sebou...

- Krista Mirjam

Vipassana as breath, path to joy, pure being.
Vipassana... breath.
Just sitting, sitting and breathing.
Going with the breath, in the breath.
Swirling thought fragments, feelings, joy, resistance, boredom?
The breath carries all, without judgment.
Carries and prepares.
Until I become breath... Allow the breath to take place...
Me, I? I am no longer there...
Gently radiating fire.
Peace, peace...
Vipassana als ademtocht, weg naar vreugde, louter ‘zijn’.
Vipassana... ademtocht.
Alleen maar zitten, zitten en ademen.
Meegaan op de adem, in de adem.
Wervelende gedachteflarden, gevoelens, vreugde, weerstand, verveling?
De adem draagt alles, zonder oordeel.
Draagt en maakt klaar.
Tot ik zelf adem word... me laat beademen...
Me, ik? Ik ben er niet meer...
Zacht stralend vuur.
Vrede, vrede...
Vipassana jako dech, cesta k radosti, čiré bytí
Vipassana... dech.
Jenom sedět, sedět a dýchat.
Jít s dechem, v dechu.
Víří zlomky myšlenek, pocity, radost, odpor, nuda?
Dech všechno nese, bez soudů.
Nese a připravuje.
Až se stanu dechem… Dovolím dechu, aby byl...
Já, já? Už tam nejsem...
Jemné vyzařování ohně.
Klid, mír...

- Krista Mirjam

Participating in Vipassana retreats has first and foremost awakened consciousness in me, and has also given me insight into my thoughts and structure.

From here I encounter work and people. This is so different from before. Encounters with people are more direct, work has become a side issue without losing quality. Work is not an assignment but has become more a change of environment. The silence in me stays and keeps staying more present no matter where I am.

Meditation has become a way of life reaching all aspects of my life.

Through the tantric approach that Naropa has added to Vipassana meditation, by letting consciousness and breath melt together, moments of timelessness and space are experienced.
Het deelnemen aan de Vipassana retraites heeft, naast inzicht in mijn gedachten en structuur, vooral bewustzijn in mij wakker gemaakt.

Vanuit deze plek ontmoet ik de werkzaamheden en de mensen. Dit is zo anders dan voorheen. Ontmoetingen met de mensen zijn directer, werkzaamheden zijn bijzaak geworden zonder dat de kwaliteit vermindert. Werken is geen opgave, maar is meer een verandering van omgeving. De stilte is in mij en blijft steeds meer aanwezig waar ik me ook bevind.

Meditatie is een levenswijze geworden, dat zich uitspreidt over alle aspecten van mijn leven.

Door de tantrische benadering die Naropa heeft toegevoegd aan Vipassana meditatie, door bewustzijn en adem te laten smelten met elkaar, worden er momenten ervaren van tijdloosheid en ruimte.
Vipassanové retreaty ve mně především probudily vědomí a také mi dovolily nahlédnout do svých myšlenek a struktury.

Z tohoto bodu se teď setkávám s prací a lidmi. Je to tolik jiné než předtím. Setkání s lidmi jsou přímější a z práce se stala vedlejší záležitost, aniž by tím utrpěla její kvalita. Práce není úkol, ale spíš změna prostředí. Ticho ve mně zůstává dál a přítomnější, ať jsem kdekoli.

Z meditace se stal způsob života zasahující všechny stránky mého života.

Díky tantrickému přístupu, který Naropa k vipassanové meditaci přidal, když se vědomí a dech rozplynou jedno v druhém, lze zakoušet okamžiky mimo čas a prostor.

- Mirjam P.

As lover of silence I felt attracted to the Vipassana retreat, although I had never heard of the word Vipassana before. My heart cheered when Naropa offered this silence-insight retreat and I felt I really wanted to experience this, assuming the silence meditation would do me good.
Not yet realising there is no goal, there is nothing to achieve and the enlightenment experiences I was secretly hoping for did not present themselves. I did meet my self in the deepest sense. Where thoughts and ideas competed for attention before, later followed moments of just being, with all that is. By being in silence I can see more clearly, hear, smell, taste and experience everything more intensely. In the silence the feeling of truly LIVING arises. In work and daily affairs I experience more peace, and I don’t get carried away by things anymore. By stopping every now and then, keeping quiet and focussing on my breath I can remain close to myself, experience the divine spark and truly meet people from there.
Als liefhebber van stilte voelde ik me aangetrokken tot de Vipassana retraite, hoewel ik in eerste instantie nog nooit van het woord Vipassana had gehoord. Mijn hart juichte toen Naropa deze stilte-inzichtretraite aanbood en ik voelde dat ik dit graag wilde ervaren, ervan uitgaande dat de stiltemeditatie me goed zou doen.
Toen nog niet beseffend, dat er geen doel was, niets te bereiken viel en de verlichtingservaringen waar ik stiekem op hoopte zich niet aandienden. Wel ontmoette ik mezelf ten diepste. Waar eerst gedachten en ideeën streden om de aandacht, volgden later momenten van gewoon ‘zijn’, met alles wat er is. Door in stilte te zijn zie ik helderder, hoor, ruik, proef en ervaar ik alles intenser. In de stilte komt het gevoel naar boven werkelijk te LEVEN. In het werk, de dagelijkse bezigheden ervaar ik meer rust, gaan de dingen niet meer met me aan de haal. Door af en toe stil te staan, stil te zijn en me te richten op m’n ademhaling kan ik dicht bij mezelf blijven, de innerlijke goddelijke vonk ervaren en van daaruit anderen werkelijk ontmoeten.
Jako milovníka ticha mě vipassanový retreat přitahoval, i když jsem slovo vipassana předtím nikdy neslyšela. Když Naropa vypsal tento retreat pro vhledy v tichu, moje srdce se zaradovalo a cítila jsem, že to chci opravdu zažít, protože jsem měla pocit, že tichá meditace mi udělá dobře.
Ještě jsem si neuvědomovala, že není žádný cíl, že není čeho dosáhnout, a prožitky osvícení, ve které jsem tajně doufala, se nedostavily. Sama se sebou v nejhlubším smyslu jsem se nesetkala. Tam, kde dřív o pozornost soupeřily myšlenky, později následovaly okamžiky pouhého bytí, se vším, co tam bylo. Když jsem v tichu, mám ostřejší zrak, slyším, čichám, chutnám a prožívám vše intenzivněji. V tichu se objevuje pocit, že skutečně ŽIJU. V práci a běžném životě zažívám větší klid a nenechám se věcmi už tak snadno unést. Čas od času se zastavím, jsem v tichu a soustředím se na dech a tak dokážu zůstat sama u sebe, zakusit jiskru božskosti a z tohoto prostoru se doopravdy potkávat s lidmi.

- Ineke

The silence during Vipassana is not the absence of sounds, thoughts or anything for me, but rather a presence. What that presence is, is hard to describe. It is not an experience and it is not a feeling, it is something that lies before feelings and experiences, something that is always there and in which all appears. During the Vipassana retreats with Naropa it has become clear to me that in essence, that silence is love. De stilte tijdens Vipassana is voor mij niet een afwezigheid van geluid, gedachten of iets anders, maar eerder een aanwezigheid. Wat die aanwezigheid precies is, is moeilijk te beschrijven. Het is geen ervaring en ook geen gevoel, het is iets dat voor gevoelens en ervaringen ligt, iets dat er altijd is en waar alles in verschijnt. Tijdens de Vipassana retraites met Naropa is het mij duidelijk geworden dat die stilte in wezen liefde is. Ticho během Vipásány pro mě neznamená nepřítomnost zvuků, myšlenek nebo něčeho jiného, ale spíš přítomnost. Popsat, co to znamená, je těžké. Není to prožitek a není to pocit, je to něco ještě pod prožitky a pocity, něco, co je vždy přítomné a v čem se vše objevuje. Během vipassanových retreatů s Naropou mi začalo být jasné, že to ticho je ve své podstatě láska.

- Leo K.

Stillness is sensed in everything,
then suddenly there is a new depth

'I' don't have to do anything,
but allow falling apart,

my Heart burns,
in which everything dissolves.
De Stilte is voelbaar in alles,
dan ineens is er een nieuwe diepte,

'Ik' hoef niets te doen,
alleen maar uit elkaar te vallen,

mijn Hart brandt,
daar lost alles in op.
Ve všem je cítit klid
a pak se najednou objeví nová hloubka.

Nemusím nic dělat,
stačí dovolit rozpad,

Srdce mi hoří
a v něm se všechno rozpouští.

- Monique