Meditation Meditatie Meditace

“God is the breath of all breath.” “God is de adem van alle adem.” „Bůh je dech všeho dechu.“
- Kabir

Meditation Meditatie Meditace

There is no doer
there is no one
remembering self through relaxation
by not doing.

Be empty
by not being
breathing is not activity
it is happening by itself
the body is breathing
you are not breathing
you cannot stop it
it is not an act.

Being one with breath
dissolves doership
and much ado!
This is surrender
there is neither activity
nor passivity
all occurs naturally
spontaneously.

Without doer there is meditation
you cannot do your self
that is I-related
the I does not meditate
only the being is.

Er is geen doener
er is niemand
zelfherinnering door ontspanning
door niet te doen.

Wees leeg
door niet te zijn
ademen is geen activiteit
het gaat vanzelf
het lichaam ademt
jij ademt niet
je kunt het niet stoppen
het is geen handeling.

Eén zijn met de ademhaling,
lost doenerschap op
en een hoop gedoe!
Dit is overgave
er is activiteit
noch passiviteit
alles voltrekt zich natuurlijk
spontaan.

Zonder doener is er meditatie
je kunt jezelf niet doen
dat is ik-gebonden
het ik mediteert niet
alleen het zijnde is.

Není nikdo, kdo koná.
Nikdo tam není,
Rozpomíná se na sebe skrze uvolnění
a nekonání.

Buď prázdný
tak, že nebudeš.
Dýchání není činnost,
děje se samo od sebe.
Tělo dýchá,
nedýcháš ty.
Nemůžeš tomu zabránit,
není to něco, co ty děláš.

Splynutí s dechem
rozpouští konání
a povyk kolem něj!
Toto je odevzdání,
Není tam ani aktivita
ani pasivita,
vše se děje přirozeně,
spontánně.

Bez konatele nastává meditace.
Nemůžeš sám sebe udělat,
To souvisí s já.
Já nemedituje,
pouze bytí ano.

Breath is a bridge Adem is een brug Dech je most

Breath connects consciousness to form,
makes and keeps it alive,
connects spirit to the body,
brings the spirit into the body.

When the mind is still,
The body relaxes,
And when the breath is entered,
the mystery opens up;
of birth, life and death;
of being, consciousness and non-being.

After this is revealed and opened,
the subtle wind of ecstasy flows
through the body,
subtly or stormy,
as life stream.

The body awakens thus,
charged with consciousness,
love takes her birth.

Adem verbindt bewustzijn met vorm,
maakt en houdt deze levend,
verbind geest met lichaam,
brengt de geest in het lichaam.

Wanneer de geest stil is,
Ontspant het lichaam,
En als de adem betreden wordt,
opent het mysterie zich;
van geboorte, leven en sterven;
van zijn, bewustzijn en niet zijn.

Nadat dit onthuld en geopenbaard is,
stroomt de subtiele wind van extase
het lichaam doorheen,
subtiel of stormachtig,
als levensstroom.

Zo wordt het lichaam wakker,
met bewustzijn geladen,
krijgt liefde haar geboorte.

Dech spojuje vědomí s formou,
oživuje jej a udržuje naživu,
spojuje s tělem ducha,
vnáší ducha do těla.

Když je mysl klidná,
tělo se uvolní,
a když nastane vstup do dechu,
otevře se mystérium;
zrození, života a smrti;
bytí, vědomí a nebytí.

Poté, co se toto odhalí a otevře,
proudí tělem
vánek extáze,
jemně nebo bouřlivě,
jako proud života.

Tak se tělo probouzí,
nabité vědomím,
rodí se láska.

Relaxed awareness Ontspannen gewaarzijn Uvolněné vědomí

When you make an effort,
you become tensed
and when you relax,
you fall asleep.
Right in between.
You abide in neither one.
Here is the present silence,
It is not doing anything and it is also not inactive.
It is alive and it is non-moving,
It is moving and it is still.

Wanneer je je inspant,
word je gespannen
en wanneer je ontspant,
val je in slaap.
Precies hiertussen in.
Vertoef je in het één noch het ander.
Hier is aanwezige stilte,
Het doet niets en is ook niet inactief.
Het leeft en is onbeweeglijk,
Het beweegt en is stil

Když vynakládáš úsilí,
stáváš se napjatým,
a když se uvolníš,
usínáš.
Buď přesně uprostřed.
Nepřebýváš ani v jednom.
Zde je přítomné ticho, nic nedělá, ani není neaktivní.
Je živé a je nehybné,
hýbe se a je klidné.

“Meditation is not a byproduct of any technique. Meditation happens beyond mind. No technique can go beyond mind.” “Meditatie is geen bijproduct van wat voor techniek dan ook.
Meditatie voltrekt zich voorbij het denken.
Geen techniek kan voorbij het denken gaan.”
„Meditace není vedlejším produktem žádné techniky. Meditace se děje za myslí. Za mysl se nelze dostat žádnou technikou.“

- Osho

Next article Volgend artikel Další článek