Gayatri Gayatri Gajátrí

The Gayatri mantra De Gayatri mantra Gajátrí mantra

Mantra means transcending thinking.
The power of the mantra cuts through the entanglement with thinking.
And helps you to enter pure consciousness.

Naropa has been initiated into the Gayatri Mantra by ShantiMayi.
It has effect on all layers of experience.
It makes the body lighter.
Mind becomes clear and dissolves.
Heavy and dark feelings disappear.
Above all it reveals our true nature: the Absolute. ‘I am this light’.

This mantra resonated so deeply inside the Heart, it sparked an extra force besides satsang, meditation and self inquiry, on the way to the irreversible shift of consciousness.

Mantra betekent het denken overstijgen.
De kracht van de mantra doorbreekt de verstrengeling met het denken.
En helpt je het pure bewustzijn te betreden.

Naropa is door ShantiMayi geïnitieerd in de Gayatri Mantra.
Het heeft effect op alle lagen van ervaring.
Het maakt het lichaam lichter.
De mind wordt helder en lost op.
Zware en sombere gevoelens verdwijnen.
Bovenal toont het onze ware aard: het Absolute. ‘Dit licht ben ik’.

Deze mantra resoneerde zo diep in het Hart dat het naast satsang,
meditatie en zelfonderzoek een extra kracht aanwakkerde,
op weg naar de onomkeerbare verschuiving van het bewustzijn.

Mantra znamená transcendenci myšlení.
Mantra má moc prosekat se zapleteností v myšlení.
Pomáhá vám vstoupit do čirého vědomí.

Naropu do Gajátrí mantry iniciovala ShantiMayi.
Tato mantra ovlivňuje všechny úrovně zkušenosti.
Činí tělo lehčím.
Mysl se projasňuje a rozpouští.
Těžké a temné pocity mizí.
Především odhaluje naši pravou podstatu: Absolutno. „Toto světlo jsem já.“

Tato mantra rezonovala v srdci tak hluboce, že zažehnula ještě další sílu kromě satsangů,
meditace a sebedotazování.

ShantiMayi

Naropa first met the Gayatri mantra in India, in Sacha Dham,
the ashram of Maharajji, where the murti (statue) of Sacha Baba is kept.
By being in the energy and love of Sacha Baba daily, together with the frequency of this mantra, the heart was freed of its shadows and obstacles, and the Heart began to radiate.

The Gayatri mantra is a katalysor for enlightenment.
We recite this mantra during all retreats.

Naropa leerde de Gayatri mantra kennen in India, in Sacha Dham,
de ashram van Maharajji, waar ook de murti (beeld) van Sacha Baba staat.
Door dagelijks in de energie en liefde van Sacha Baba te zijn, samen met de frequentie van deze mantra,
werd het hart verlost van zijn schaduwen en obstakels en begon het Hart te stralen.

De Gayatri mantra is een katalysator voor verlichting.
Tijdens alle retraites reciteren we deze universele mantra.

Naropa se s Gajátrí mantrou poprvé setkal v Indii v Sacha Dhamu, v Maharádžího ášramu, kde je uložena múrti (soška) Sacha Báby. Díky tomu, že srdce bylo každý den v energii a lásce Sacha Báby a současně ve frekvenci této mantry, se oprostilo od svých stínů a překážek a začalo vyzařovat.

Gajátrí mantra je katalyzátorem osvícení.
Tuto mantru recitujeme během všech retreatů.

Om Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah:
Prachodayat

“Throughout all realms of experience
‘That’ essential nature illuminating existence is the Adorable One.
May all beings, through subtle and meditative intelligence,
Perceive the magnificent brilliance
of enlightened awareness”.

“Door alle lagen van ervaring heen is
Dat de ware aard die het bestaan verlicht, het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden”.

Ve všech říších zkušenosti
existuje Ona esenciální podstata ozařující existenci, Milovaná.
Kéž všechny bytosti skrze jemnou meditativní inteligenci
zakoušejí velkolepou zářivost
osvíceného vědomí.

“We surrender to the spiritual radiance of the beloved divine Reality.
It is the source from which the physical, mental and celestial worlds spring.
May this supreme Goddess uplift our intelligence,
so that we may realise the ultimate truth”.

“We mediteren en aanbidden tot de spirituele schittering
van de geliefde goddelijke realiteit.
Dat is de bron van de fysieke, mentale en hemelse werelden.
Moge deze verheven Godin onze intelligentie verheffen,
zodat we tot realisatie komen van de ultieme waarheid”.

„Odevzdáváme se duchovnímu vyzařování milované božské Reality.
Je zdrojem, z nějž pramení hmotné, mentální a nebeské světy.
Kéž tato nejvyšší Bohyně pozvedne naši inteligenci,
ať můžeme realizovat nejvyšší pravdu.“

GayatriCD

Audio fragment about the effect of the Gayatri Mantra. Audiofragment over het effect van de Gayatri Mantra. Úryvek audionahrávky o účincích Gajátrí mantry.

GayatriCD

Audio fragment from the Gayatri recitation CD. Audiofragment van de Gayatri recitatie CD. Úryvek audionahrávky z recitace Gajátrí na CD.

De CD met de Gayatri recitatie is te bestellen via email.

The CD with the Gayatri recitation can be ordered by email.

CD s recitací Gajátrí si lze objednat emailem.